Algemene Literatuur

Bastiaens, J. en J.M. van Mourik, ‘Bodemsporen van beddenbouw in het zuidelijk deel van het plaggenlandbouwareaal. Getuigen van 17e-eeuwse landbouwintensivering in de Belgische provincies Antwerpen en Limburg en de Nederlandse provincie Noord-Brabant’ in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 12 (1994) 81-90.

Bax, M., De vernedering van een heilige. Religieuze machtspolitiek in een Zuidnederlandse dorpsgemeenschap (Hilversum, 1989).

Bijsterveld, A.J.A., ‘Een zorgelijk bezit. De benedictijnenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300’, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 6 (1989) 7-44.

Bläsing, J.F.E., Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche electriciteitsmaatschappij, 1914-1985 (Leiden, 1992).

Blink, H., Woeste gronden, ontginningen en bebossching, Voormaals en thans (’s-Gravenhage, 1929).

Bont, C. de, ‘… Al het merkwaardige in bonte afwisseling …’. Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant (Waalre, 1993).

Bont, Chr. de, ‘Leaving the church behind. A model for predicting early mediaeval settlement locations in the sandy areas of the Dutch province of North Brabant’ in: J.A.J. Vervloet en A. Verhoeve, red., The transformation of the European Rural Landscape. Methodological issues and agrarian change 1770-1914 (Brussel, 1992) 12-22.

Bosma, K., J.M. de Casseres. De eerste planoloog (Rotterdam, 2003).

Boven, M. van, Kastelen in Brabant: ‘van burcht tot landhuis’ (’s-Hertogenbosch, 1982).

Brink, G. van den, De Grote Overgang. Een lokaal onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Woensel 1670-1920 (Nijmegen, 1986).

Caspers, T., De hand van de mens in het landschap (Haaren, 1992).

Caspers, Th. en F. Post, red., Natuur in Brabant. Twee eeuwen plant en dier (Haaren, 1996).

Christ, M.P., ‘Staats-Brabant bevoogd? Aspecten van Staats-Brabants positie ten tijde van de Republiek’ in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 5 (1988) 65-94.

Coninck, P. de, ‘Roomschen in huis, roomsch ook daarbuiten.’ Nederlandse katholieken in de eerste helft van de 20ste eeuw’ in: P. de Coninck en P. Dirkse, Roomsch in alles. Het rijke roomse leven 1900-1950 (Zwolle/Utrecht, 1996) 9-71.

Crijns A.H. en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1886-1930 (Tilburg, 1992).

Crijns A.H. en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant, 1800-1885 (Tilburg, 1987).

Crijns A.H. en F.W.J. Kriellaars, ‘Het traditionele patroon van de agrarische sector’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I, Traditie en modernisering 1796-1890 (Amsterdam/Meppel, 1996) 191-210.

Crijns, A.H., Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw, 1950-1985. Schaalvergroting en specialisatie (Tilburg, 1998).

Dam, B. van, Oud-Brabants dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland (Oisterwijk 1972).

Dekker, J.C., Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering; een mentaliteitsstudie (Middelburg, 1996).

Droesen, W., De gemeentegronden in Brabant en Limburg en hunne ontginning (Roermond, 1927).

Duffhues, T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996 (Nijmegen, 1996).

Duijvendak, M., ‘Boeren en collectieve actie. Tienden en groepsvorming in Noord-Brabant in de negentiende eeuw’ in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 16 (1990) 264-286.

Duijvendak, M.G.J., Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914) (’s-Hertogenbosch, 1990).

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving. Invloed en inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834 (Tilburg, 1986).

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1795-1810 (Tilburg, 1970).

Egmond, F., Banditisme in de Franse Tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799 (Zutphen, 1986).

Engelen, Th.L.M. en P.M.M. Klep, ‘Een demografisch traditionele samenleving’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I, Traditie en modernisering 1796-1890 (Amsterdam/Meppel, 1996) 61-76.

Groothuis, L.H.A., De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging (Tilburg, 1973).

Hanewinkel, S. Geschied- en aardrykskundige beschryving der Stad en Meiëry van ’s-Hertogenbosch, beginnende met de vroegste tyden en eindigende met den jare 1802 (Nijmegen, 1803).

Hanewinkel, S., Reizen door de Majorij van ’s-Hertogenbosch in den jaaren 1798-1799 (in brieven) (Amsterdam, 1800).

Heer, J. de, ‘Architectuur en serie. Stroken, stempels, plekken’ in: Architectuur en planning (Rotterdam, 1983) 48-69.

Heer, J. de, ‘De Delftsche school en de katholieke architectuur tussen 1945 en 1955’ in: Eltheto. Tijdschrift voor godsdienst en politiek, 64 (1981) 21-105.

Heijden, C. van der, ‘Hutten, hoeven en herenhuizen. Een kwantitatieve benadering van het Noord-Brabantse woningbestand rond 1830’ in: Brabants Heem, 53, (2001) 183-195.

Heijden, C. van der, ‘Boerenerven in Noord-Brabant. Het erf als overgangsgebied tussen boerderij en landschap’ in: Brabants Landschap, 140 (herfst 2003) 10-27.

Heijden, W.G.M. van der en J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding (’s-Hertogenbosch/Hilversum, 1993).

Helvoort, H.M.A. van, Bijdrage tot een studie van de rooms-katholieke waterstaatskerken in het bisdom van ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch, 1985).

Hoffman, E.R.M., Noord-Brabant en de opstand van 1830 (Tilburg, 1974).

Horn-van Nispen, M.L. ten, ‘Infrastructuur, vervoersstromen en waterstaat’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I, Traditie en modernisering 1796-1890 (Amsterdam/Meppel, 1996) 152-165.

Jansen, A., A. van Leeuwen en G. Vrins, ‘Arbeyd sere voert tot eere’. Hendrik van der Geld, de neo-gotiek en de Brabantse beeldhouwkunst (Tilburg, 1989).

Jobse-van Putten, J., ‘De voeding in de agrarische samenleving van Noord-Brabant en het noorden van Limburg’ in: C. de Mooij en R. van de Weijer, red., Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse volkscultuur, ca. 1700-1900 (Zwolle, 1991) 69-89.

Jobse-van Putten, J., Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland (Nijmegen, 1995).

Jonker, J., ‘Boerenvreugde of boerenverdriet? De NCB en de emancipatie van het Brabantse platteland, 1890-1920’ in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 14 (1988) 388-411.

Kappelhof, A.C.M., ‘Het Brabantse zanddorp’ in: Brabants Heem, 30 (1978) 125-139.

Kappelhof, A.C.M., ‘Ontginningen in de Meierij van Den Bosch, 1655-1792’ in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 2 (1985) 199-221.

Kappelhof, A.C.M., ‘Over romantische ruïnes en absente heren. Heerlijkheden in de Meierij van Den Bosch ten tijde van de Republiek (1648-1794); een terreinverkenning’ in: Brabants Heem, 41 (1989) 105-117.

Katholiek cultuurwerk in Brabant. Hoe in dit gewest uitgebreid en gebouwd dient te worden (Den Bosch, 1933) [brochure van de Studiekring Kerkelijke Bouwkunst].

Klerk, A.P. de, ‘Een ‘vreemde’ kijk op het Nederlandse landschap, etc ’ in: Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, 60 (1991) 105-122.

Knip, K., ‘De natuur is dood, leve het milieu’ in: M. Het maandblad van NRC Handelsblad, februari 2003, 29-34.

Knippenberg, H. en B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen, 1988).

Kool-Blokland, J.L., ‘Het handwerk van het vissen, jagen en vogelen’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I, Traditie en modernisering 1796-1890 (Amsterdam/Meppel, 1996) 211-222.

Kroon, P. de, ‘Nu het oude Brabant niet meer bestaat, moeten we het nieuwe uittekenen’ in: P. de Kroon, e.a., red., In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON (Tilburg, 1997) 201-220.

Kruis, G., e.a., red., De oplossing van Brabant. Essays & interviews. Een uitgave van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, 1947-1987 (Tilburg, 1987).

Kuyer, C.A.M., ‘Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant’, in: Brabants Heem, 40 (1988) 167-180.

Kuypers, P., ‘Onverwerkt verleden. Over-leven in Brabant’ in: P. de Kroon, e.a., red., In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON (Tilburg, 1997) 167-197.

Laarhoven, J.C.T.M. van, H. Beekman en J. Rippen, red., Dorpen in Brabant (’s-Hertogenbosch, 1978).

Laarhoven, J.C.T.M. van, Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw (’s-Hertogenbosch, 1979).

Leenders, K.A.H.W., ‘Het dynamische landschap van Noord-Brabant’ in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 19 (2002) 46-89.

Leenders, K.A.H.W., ‘Het gebruik van oud kaartmateriaal; enkele voorbeelden’, Brabants Heem, 40 (1988) 151-167.

Lemaire, T., Filosofie van het landschap (Baarn, 1970; Amsterdam, 2002 7e druk).

Liebergen, L.C.B.M. van, ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie (Uden, 1987).

Liebergen, L.C.B.M., red., Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant (Uden, 1990).

Lievestro-Nieuwenhuis, F., ‘…die jakken en rokken dragen’. Brabantse klederdrachten en streeksieraden (’s-Hertogenbosch, 1986).

Loon, P.J. van, Honderd jaar Maatschappij van Landbouw in Noord-Brabant 1851-1951 (Amsterdam, 1951).

Margry, P.J., red., 1814-1989; 175 jaar provinciaal bestuur van Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch, 1989).

Margry,P.J. en C.M.A. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: provincie Noord-Brabant (Amsterdam/Hilversum, 1998).

Mooij, Ch. de en R. van de Weijer, red., Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse volkscultuur, ca. 1700-1900 (Zwolle, 1991).

Mooij, Ch. de, Eindelyk uit d’Onderdrukking. De patriottenbeweging, Bataafse en Franse tijd in Noord-Brabant, 1784-1814 (Zwolle, 1988).

Naaijkens, J., Leer mij ze kennen … de Brabanders (Vught, 1978).

Nissen, P., ‘Percepties van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur’ in: T. Dekker, e.a., red., Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie (Nijmegen, 2000) 231-281, i.h.b. 250-251.

Nissen, P.J.A., ‘Het katholicisme van restauratie en emancipatie’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I, Traditie en modernisering 1796-1890 (Amsterdam/Meppel, 1996) 337-359.

Nissen, P.J.A., ‘Het Rijke Roomse leven’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel II, Emancipatie en industrialisering 1890-1945 (Amsterdam/Meppel, 1996) 317-333.

Olst, E.L. van, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934 (2 dln.; Arnhem, 1991).

Oorschot, J.M.P. van, Eindhoven, een samenleving in verandering (2 dln.; Eindhoven, 1982).

Oudheusden, J.L.G. van, Brabantis Nostra. Een gewestelijke beweging voor fierheid en ‘schoner’ leven, 1935-1951 (Tilburg, 1990).

Pater, B. de, ‘Veranderend landschap. Van een vage orde naar een strakke ordening’ in: M. de Harde en H. van Triest, red., Jonge landschappen 1800-1940. Het recente verleden in de aanbieding (Utrecht, 1994) 9-20.

Poel, J.M.G. van der, ‘Boeren op schrale grond’ in: C. de Mooij en R. van de Weijer, red., Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse volkscultuur, ca. 1700-1900 (Zwolle, 1991) 23-37.

Puijenbroek, F.J.M. van, Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij (Tilburg, 1969).

Raaij, E. van, red., Lessen voor het oog. De fotografie van Martien Coppens (Amsterdam, 2003).

Renes, H., ‘Het erf in het landschap’ in: R. Leopold, red., Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie (Utrecht, 2001) 43-48.

Reys, J., ‘De boerin op de zandgronden in oost Noord-Brabant 1880-1910’ in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 1 (1980) 208-236.

Rooijakkers, G., e.a., Voor Brabands Vryheyd’. Patriotten in Staats-Brabant (’s-Hertogenbosch, 1988).

Rooijakkers, G., Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant (Nijmegen, 1995).

Rooijakkers, G., ‘Mythisch landschap: verhalen en rituelen als culturele biografie van een regio’ in: J. Kolen en T. Lemaire, red., Landschap in meervoud. Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste / 21ste eeuw (Utrecht, 1999) 301-326, i.h.b. 301-304.

Rooijakkers, G., Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen, 1994).

Schmal, H., ‘De tram in Nederland’ in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 7 (1989) 73-89.

Sluyterman, K., J. Danker, J. van der Linden en J.L. van Zanden, Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag, 1998).

Smeets, H.F.J., ‘Overzicht der wijzigingen van de grenzen der gemeenten thans gelegen binnen het gebied van de provincie Noord-Brabant, 1795-1848’ in: Provinciale Almanak 1948-1949, 71-73.

Spapens, P. en P. Horsten, Tappen uit een geheim vaatje. De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland (Hapert, 1990).

Theuwissen, J., Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen (Antwerpen/Utrecht, 1969).

Thissen, P.H.M., ‘Van heide tot boerenland en bos. Regionale verscheidenheid in heideontginningslandschappen 1850-1940’ in: M. de Harde en H. van Triest, red., Jonge landschappen 1800-1940. Het recente verleden in de aanbieding (Utrecht, 1994) 21-37.

Tilman, H., ‘Brabant zandstad; van vergeten grensgebied naar dynamische contactzone’ in: De Architect, 1 (1998) 20-25.

Trienekens, G., ‘Het drieslagstelsel en de Vlaamse bouw op de zandgronden van de Meierij; een momentopname voor het begin van de modernisering van de landbouw rond 1860/1870’, in: Brabants Heem, 37 (1985), 2-14.

Tuinstra, W. en H. Petermeyer, De geschiedenis van de architectenopleiding in Tilburg (Tilburg, 1987).

Uytven, R. van, e.a., red., Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (Zwolle, 2004).

Ven, W. van de, ‘Het gezinsbedrijf op de Brabantse zandgronden’ in: J. van der Lans en H. de Kuyper, red., Overleven in vooruitgang. Boeren in Brabant (Tilburg, 1992) 65-77.

Veraghtert, K.F.E., ‘Ontplooiing tot een modern industrieel gewest’ in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel II, Emancipatie en industrialisering 1890-1945 (Amsterdam/Meppel, 1996) 192-215.

Vercauteren, F.E.M., De aanleg van de straatweg ’s-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745) (Nijmegen, 1957).

Verheul, G., De oude dorpskerken beneden de grote rivieren (Bussum, 1983).

Vries, W. de, 150 Jaar welstand. De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, 1822-1972 (Tilburg, 1972).

Walravens, J., ‘Lonkend perspectief of afschrikwekkend toekomstbeeld; het welvaartsplan voor Noord-Brabant (1947-1949)’ in: P. de Kroon, e.a., red., In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON (Tilburg, 1997) 15-34.

Wildenbeest, G., ‘De dorpse idylle: verleden of toekomst?’ in: J. van der Lans en H. de Kuyper, red., Overleven in vooruitgang. Boeren in Brabant (Tilburg, 1992) 47-57.

Woud, A. van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848 (Amsterdam, 1987).

Een overzicht van fotoboeken over het gebied van De Peel

Een overzicht van fotoboeken over het gebied van De Peel

Bevers-van den Haar, H., Lieshout en Mariahout in oude foto’s. Deel 1 (Lieshout, 1996).

Bevers-van den Haar, H., Lieshout en Mariahout in oude foto’s. Deel 2 (Lieshout, 1999).

Coolen, R. en W. Corssmit, Boekel z s ít vruger waor (Boekel, 1992).

Coolen, R. en W. Corssmit, Boekel z s ít vruger waor. Fotoboek 2 van ± 1890 tot 1960 met foto’s uit Boekel en Venhorst (Boekel, 1996).

Coppens, M. en A. van Duinkerken, Noord-Brabant: edel en schoon (Amersfoort, 1960).

Coppens, M. en F. van Griensven, Het lonkende licht. Herinnering aan Eindhoven tussen de jaren 1932 en 1982 (Eindhoven, 1982).

Coppens, M. en H. Mandos, Land van Dommel en Aa (Eindhoven, 1947).

Coppens, M. en J. Elemans, Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh (Eindhoven, 1979).

Coppens, M. en L. Joosten, Het oude gelaat van Brabant (Eindhoven, 1981).

Coppens, M., e.a., Het landschap van de Dommel (Eindhoven, 1977).

Coppens, M., Monsters van de Peel (Eindhoven, 1960).

Huijbers, J. Een beeld van een dorp, Mierlo-Hout (Mierlo-Hout, 1984).

Jansink, G.H.A.M. en F. Martens, De gemeente Deurne toen en nu. Honderd jaar Deurne, Liessel, Vlierden, Helenaveen en Neerkant (Hulst, 1994).

Jegerings, J.C., Oud-Nuenen achteraf bekeken. Een fotobeeld van Oud-Nuenen over de periode 1900-1940 en de bevrijdingbeelden uit 1944 (Hapert, 1984).

Laarschot, H. van de, Someren oud en vertrouwd. Ansichten van Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide in de periode 1930-1960 (Asten, 1992).

Lathouwers, P. en W. Vos, Oude prenten uit Handel, Mortel en Gemert (Gemert, 1983).

Martens, H., De historie van Liessel in beeld (Liessel, 2001).

Martens, R. en F. Gloudemans, Deurne, zo was het (Hoogeveen, 2001).

Remery, G., Platteland en dorpsleven (Liempde, 2002).

Son en Breugel: zoals ít was (Son en Breugel, 1988).
Boekjes met oude ansichtenkaarten over het gebied van De Peel

(serie Europese Bibliotheek, Zaltbommel).

Aerts, J.H.M. en J.R. van der Zanden, Leende in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Aerts, J.H.M., Heeze in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Berkers, H., Asten in oude ansichten (Zaltbommel, 1970).

Bokhoven, C.H.A.M. van en L. van Stratum, Geldrop in oude ansichten (Zaltbommel, 1982).

Bokhoven, C.H.A.M. van, Geldrop in oude ansichten (Zaltbommel, 1969).

Bokhoven, C.H.A.M. van, Geldrop in oude ansichten (Zaltbommel, 1974).

Coenen, J., Zesgehuchten in oude ansichten (Zaltbommel, 1977).

Exel, L.A.W.M. van, Maarheeze, Soerendonk, Sterksel en Gastel in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Gemert in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Hendrix, C.G.J., Budel, Budel-Schoot en Budel Dorplein in oude ansichten (Zaltbommel, 1974).

Jansen, J.H.M., Boekel in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Kerkhof, L.G.E.H. van de, Bakel en Milheeze in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Rips (Zaltbommel, 1973).

Martens, F., Deurne in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Remery, A.H.F., Someren en Lierop in oude ansichten (Zaltbommel, 1969).

Rossum, T.P.M. van, Beek en Donk in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Roy, F.V.M. van, Nuenen in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Roy, F.V.M. van, Nuenen in oude ansichten, deel 2 (Zaltbommel, 1977).

Sterken, A.A.C., Son en Breugel in oude ansichten (Zaltbommel, 1982).

Verschueren, J.M.Th., Helmond in oude ansichten, deel 1 (Zaltbommel, 1968).

Verschueren, J.M.Th., Helmond in oude ansichten, deel 2 (Zaltbommel, 1976).

Vlerken, J.P. van, Aarle Rixtel in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Zoetmulder, S.H.A.M., Aalst en Waalre in oude ansichten (Zaltbommel, 1974).

Een overzicht van fotoboeken over het gebied van De Kempen

Aartsen, N. en P. Maas, Het licht in de Kempen (Oirschot, 1993).

Aartsen, N. Woest in orde. Identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de lens van Noud Aartsen (Eindhoven, 2000).

Aartsen, N., Noud Aartsen fotografeerde de verdwijnende Kempen (Oirschot, 1987).

Brom, F. en N. van Tuyl, Beeldschoon Valkenswaard (z.p., 2001).

Coolen, W., J. van Dongen en J. Verspaandonk, Lage Mierde: een beeld van een dorp, 1850-2000 (Hooge Mierde, 2001).

Coppens, M. en J. van Sambeeck, Vrijheid aan de Run (z.p., 1948).

Coppens, M., De Sint-Petruskerk van Oirschot en haar koorgestoelte (Eindhoven, 1980).

Gils, J. van en R. Peeters, Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen (Hilvarenbeek, 1994).

Gisbergen, J. van, Hooge Mierde; kleurrijk zwart-wit bekeken 1880-1980 (Hooge Mierde, 1990).

Hendrikx, J., R. Wouters en J. Lavrijsen, Het Reuselse leven in beeld vanaf begin 20e eeuw (Reusel, 2001)

Huijbregts, F. en L. Peeters, Kempen vroeger en nu (Liempde, 2003).

Jong, M. de, e.a., Hulsel, de kleinste zaligheid (Hooge Mierde, 2002).

Kakebeeke, A.D. en G.R.H.G. Remery, Eersel in grootmoeders tijd (Zaltbommel, 1985).

Latjes, P., e.a., Groeten uit Valkenswaard. Een wandeling langs de gebouwen en door de geschiedenis van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft tussen 1900 en 1940 aan de hand van prentbriefkaarten uit die tijd (Hapert, 1982).

Meijs, E., Aalst-Waalre bezien vanaf de openbare weg (2 delen; Waalre , 1993)

Meijs, E., Het vroegere dorpsleven van Aalst en Waalre (2 delen; Waalre, 1996/1997).

Remery, G., Platteland en dorpsleven (Liempde, 2002).

Vries, G. de en P. van Bijsterveldt, Wat dies meer zij. Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot (Diessen, 1990).

Boekjes met oude ansichtenkaarten over het gebied van De Kempen
(serie Europese Bibliotheek, Zaltbommel).

Biemans, J.H.C. en F.A.J. van Gemert, Bergeijk in oude ansichten, waarin opgenomen afbeeldingen van ít Hof, ít Loo en de Weebosch (Zaltbommel, 1972).

Biggelaar, C.B.J. van den, Best in oude ansichten (Zaltbommel, 1980).

Boerjan, J.F. en M.E.J. Rijken, Hooge en Lage Mierde in oude ansichten, waarin afbeeldingen uit Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel (Zaltbommel, 1974).

Daniels, M.P.C., Bladel en Netersel in oude ansichten (Zaltbommel, 1985).

Driessen, A.J., W. Klaasen en C. Kuijpers, Veldhoven in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Graaf, Th.F.M. de, Diessen in oude ansichten (Zaltbommel, 1982).

Hurkmans, M., Hoogeloon in oude ansichten (Zaltbommel, 1975).

Hurkmans, M.J.C., Hapert in oude ansichten (Zaltbommel, 1976).

Kwinten, P.J.J.M., Eersel in oude ansichten, waarin tevens opgenomen afbeeldingen van Duizel en Steensel (Zaltbommel, 1972).

Leeuwen, A.J.C. van en A.A.J. Verhoeven, Luyksgestel in oude ansichten (Zaltbommel, 1973).

Limpt, A.H.G.M. van, Reusel in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Limpt, N.A.J.C. van, Bladel en Netersel in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Ruhe, H.A.M., Hilvarenbeek in oude ansichten (Zaltbommel, 1971).

Smetsers, J.J.A., Vessem, Wintelre en Knegsel in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Wuisman, P.J.M., Moergestel in oude ansichten (Zaltbommel, 1972).

Bibliografie over Zandstad van de Koninklijke Bibliotheek

Barlandus, H. en A.J. van Bijsterveld (red.), De kroniek van de hertogen van Brabant [vert. uit het Latijn, ’s-Hertogenbosch, 2004.

Bax, M., De vernedering van een heilige. Religieuze machtspolitiek in een Zuidnederlandse dorpsgemeenschap, Hilversum, 1989.

Blink, H., Woeste gronden, ontginning en bebossching in Nederland voormaals en thans, ís Gravenhage, 1929.

Bloemers, J.H.F., e.a. (ed.). Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling. De Conceptuele Grondslagen. NWO, Den Haag, 2001.

Bosma, K., J.M. de Casseres. De eerste planoloog, Rotterdam (2003).

Bouwens, B., e.a., Lijnen door het Brabantse land. 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996, Zwolle, 1997.

Caspers, T., Noord-Brabant: ±1905, schaal 1:25.000 (historische atlas), Tilburg, 2005.

Coolen, A., Land en volk van Brabant: bijdragen van Brabantse schrijvers, dichters en geleerden, Amsterdam, 1950.

Crijns, A.H.en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930, Tilburg, 1992.

Crijns, A.H., Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw, 1950-1985: schaalvergroting en specialisatie, Tilburg,1998.

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.), Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen, Tilburg, 1987.

Gerritsen, F.A., Local identities : landscape and community in the late prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region, Amsterdam, 2001.

Grever, M. En A.van der Veen, Bij ons moeder en ons Jet : Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw, Zutphen, 1989.

Heijden, C., van der, ‘De stijfhoofdige landman. Ratio en dynamiek van de negentiende-eeuwse Noord-Brabantse zandboer’, cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, nr. 2, 2005.

Heijden, W.G.M. van der, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding, ís Hertogenbosch, 1993.

Heijnen, K.A., 25 jaar stads- en dorpsvernieuwing in Noord-Brabant: op naar de 21e eeuw, ’s-Hertogenbosch, 1997.

Hendrikx, J.A., Brabantse boerderijen : beleven, bewonen en bewaren, Eindhoven, 1994.

Janssen, J., Vooruit denken en verwijlen. De reconstructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant. 1920 – 2000, Tilburg, 2006.

Joost M.A. Cools, Atlas van de Noordbrabantse flora, Utrecht, 1989.

Klep, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie: een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant. 1700-1900, Nijmegen, 1981.

Kolen, J., Biografie van Peelland. De cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) van Peelland. Toelichting bij de kaart, Amsterdam, 2004.

Krogt, P. van der, Oude kaarten van Brabant & De Nederlandse kartografische bijdrage aan het wereldbeeld, Amersfoort, 1997.

Laarhoven, J. van, Kloosters in Brabant (tent. cat.), ís-Hertogenbosch, 1977.

Liebergen, L.C.B.M. van (e.a.), Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant, Uden, 1990.

Meurkens, P., Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland, Bergijk, 1985.

Michels, J.C.M. en A.M. Raukema, Brabant bouwt in baksteen: naoorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970, ís-Hertogenbosch,1993.

Michels, J.C.M., Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940, Zwolle/ Zeist, 1993.

Oomen, N., Aerpel in ‘t potje : oude gerechten uit Brabant, Maasbree, 1982.

Oorschot, J.M.P. van, Eindhoven, een samenleving in verandering (2 dln., Eindhoven, 1982).

Pater, B. De, ëVeranderend landschap. Van een vage orde naar een strakke ordeningí, in: M. De Harde en H. Van Triest (red.), Jonge Landschappen 1800-1940. Het recente verleden in de aanbieding, Utrecht, 1994, 9-20.

Polen, B. van, Brabant achter de coulissen : een blik op het natuurbehoud, Eindhoven, 1981.

Provincie Noord-Brabant, Aanpak landinrichting in Noord-Brabant, Den Bosch, 1987.

Rooijakkers, G. en A. van Lierop, et al., De musealisering van het platteland : de historie van een Brabants boerenhuis, Nijmegen 2002.

Rooijakkers, G., Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853, Nijmegen, 1994.

Roymans, N. en F. Theuws, Een en al zand : twee jaar graven naar het Brabantse verleden, ’s-Hertogenbosch, 1993.

Roymans, N. en T. Derks (red.), De tempel van Empel: een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ís-Hertogenbosch, 1994.

Sinninghe, J.R.W., Noordbrabants sagenboek, Den Haag, 1964.

Slofstra, J. (e.a.), Het Kempenprojekt. Een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma, Waalre, 1982, deel 1.

Sneep, J.C., Atlas van historische vestingwerken in Nederland, deel Noord-Brabant, Zutphen, 1996.

Spoorenberg, J., Eindhoven van boven bekeken, 1923-1970, Hoogeveen, 2003

Straaten, J. van der, Beken in Brabant: hoe houden wij dit bezit?, Tilburg, 1983.

Uytven, R. Van (red.), Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden, Zwolle/Leuven, 2004.

Van der Lans, J. (red.), Overleven in vooruitgang: boeren in Brabant, Tilburg. 1992.

Veen, A.M.D. van der, Zij telt voor twee: vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940, ís-Hertogenbosch, 1989.

Verwers, G.J. (red.), Noord-Brabant in pre- en protohistorie, Oosterhout, 1975.

Woud, A. van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam, 2004.

Literatuur met betrekking tot de Peel

Alphen, P. van en A. van Alphen, Helmond van plaggenhut tot paalwoning. Gellustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden (Helmond, 1977).

Arts, N., e.a., De kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel (Utrecht/Helmond, 2001).

Bakens, J., De heerlijkheid Asten van 1750-1830 naar een archief onderzoek (Asten, 1980).

Bakker, N. ‘Verzuiling in Helmond, 1855-1925. Schetsmatige beschrijving van een sociaal integratieproces op lokaal niveau’ in: De Vlasbloem 6 (1985) 159-186.

Biemans, J., ‘Geschiedenis van Budel c.a. en Maarheze c.a.’ in: Aa-Kroniek, 7 (1988) 58-72.

Blankers, P. De verheven Peel. Beheers- en ontwikkelingsvisie voor het gebied van de Deurnese Peel / Mariaheide en omgeving (Deurne, 1993).

Blankers, P. en L. Dijcks, Asten-Someren: mens en landschap in de loop der eeuwen (Panningen, 2000).

Bogaerts, J. en E. van de Kerkhof, Water in de Peel: naar 32,2m+ NAP (Deurne, 2003).

Bossenbroek P. en H.G. van Nunen, Het land van Peel en Maas; natuurgebieden in Zuidoost-Nederland (Roermond, 1996).

Brand, M.P.J. van den, Lief en leed in en over de Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabants-Limburgse Peelgebied (Venray, 1982).

Brink, G.J.M. van den en W.Th.M. Frijhoff, red., De wevers van Vincent van Gogh (Zwolle, 1990).

Bussel, G.J. van, e.a., red., Ach Lieve Tijd. Acht eeuwen Helmond en de Helmonders (Zwolle, 1990/1992).

Bussel, H. van, Mierlo: sprokkelingen (Mierlo, 1976).

Coenen, J. Asten, ’n eeuw historie van een Peeldorp (Asten, 1986).

Coenen, J. Gegeven Sint-Barabardag 1300. Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen,

Gerwen en Nederwetten (Nuenen, 2000).

Coenen, J. Het corpus van Geldrop. Dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw (Geldrop, 1979).

Coenen, J., Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft. Geschiedenis van Geldrop of Zesgehuchten (Geldrop, 1987).

Coenen, J., Heeze. Geschiedenis van een schilderachtig dorp (Heeze, 1998).

Coenen, J., Hertog Jan en de Zummerse mens. Een overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop (Someren, 2001).

Coenen, J., Kerk te midden van zes gehuchten (Maasbracht, 1999).

Coenen, J., Leende. Geschiedenis van een dorp met en ondernemende bevolking (Leende, 1997).

Coenen, J., Son en Breugel van oudsher een kruispunt van wegen (Son en Breugel, 1999).

Coenen, J., Van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. De geschiedenis van Aarle-Rixtel (Aarle-Rixtel, 1992).

Coppens, J. e.a., red., Brabantse mensen. Een dorp in Brabant. Foto’s van Tinus Swinkels en Martien Coppens, genomen in en nabij Lieshout in de eerste helft van de twintigste eeuw (’s-Hertogenbosch, 2002).

Coppens, M. e.a., Rondom de Peel (Eindhoven, 1979).

Coppens, M., e.a., Het hart van de Peel (Eindhoven, 1978).

Crompvoets, H., Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België (Amsterdam, 1981).

Cuijpers, Th., ‘De voorgeschiedenis van de spoorlijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven/Den Bosch’ in: Brabants Heem, 39 (1987) 167-192.

Diepen, D. van, De ontwikkeling van het oude cultuurlandschap in het zuidoostelijke gedeelte van de Brabantse Peel (z.p., 1971).

Elsen, P. van den, Boerenapostel Pater Gerlacus van den Elsen 1853-1925 (Gemert, 1983).

Embden, e.a. [Architekten en Stedebouwkundigen], Een grote luchthaven in de Peel? (Delft, 1969).

Gommans, J. e.a., Hendrik Ouwerling. De onvoltooide biografie van Jac Heeren (Deurne, 2003).

Griendt, H.F. van de, Uit Sphagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland, 1882-1983 (Tilburg, 2002).

Halen, W. van, ‘De devotionalisering van de katholieke gelovigen in oostelijk Noord-Brabant, 1830-1920’ in: J.A. van Oudheusden en G. Trienekens, red., Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914 (’s-Hertogenbosch, 1993) 185-209.

Hartgerink-Koomans, M. ‘De Zuiderlijnen. Opzet en bestrijding der spoorlijnen beneden de grote rivieren’ in: Economisch Historisch Jaarboek, 30 (1965) 3-76.

Heijden, C.G.W.P. van der, ëMigratie en economische conjunctuur in het Oostbrabantse textielgebied, 1850-1920í in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 4 (1987) 85-120.

Heijden, C.G.W.P. van der, ‘Nuenen omstreeks 1880’ in: E. van Uitert, red., Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen (Zwolle, 1987) 102-127.

Heijden, C.G.W.P. van der, ‘Wevende landbouwers of landbouwende wevers? Een onderzoek in het Oostbrabants textielgebied aan het einde van de negentiende eeuw’ in: Textielhistorische Bijdragen, 28, (1988) 53-80.

Heugten, W. van, ’Helmondse klokkengieters’ in: De Vlasbloem, 9 (1988) 53-68.

Heugten, W.A.M. van, Deurne en de Peel (Deurne, 1979).

Heuvelmans, L., e.a., Die Peel bestaat niet meer. Schrijfsels over boeren, ontginnen en turfgraven; drie dorpen tussen 1870-1940 (doctoraalscriptie Nijmegen 1980).

Hoeymakers, S., Houtvesterij de Peel (Gemert, 1986).

Hollenberg, P. en C.E.H.M. Peters, Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19e eeuw (Tilburg, 1980).

Hollenberg, P., Gerlacus van den Elsen; emancipator van de Noordbrabantse boerenstand (1853-1925) (Nijmegen, 1957).

Iven, W. en T. van Gerwen, Mensen in de Peel (Den Bosch, 1978).

Jansen, R.J., e.a., Beknopte geschiedenis van Deurne (Deurne, 1983).

Janssen, J., ‘Ruimtelijke kaders voor een industrialiserende regio. De ontwikkeling van de streekplanning in zuidoostelijk Noord-Brabant, 1916-1965’ in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 20 (2003) 176-22.

Janssen, Th., Reizen door de oude Peel; 100 eeuwen Peelverhalen (Sevenum, 2001).

Jegerings, J., Oud-Nuenen achteraf bekeken (Nuenen, 1984).

Joosten, H., ‘De betekenis van de boerenkuilen in de Peel’ in: Natuurhistorisch Maandblad, 74 (1985) 19-26.

Joosten, J.H.J. en T.W.M. Bakker, De Groote Peel in verleden, heden en toekomst (Utrecht, 1987).

Kam, J. van de, De Verheven Peel in de lift (Meijel, 1999).

Klaver, J.C.M., Ontginningen in de Peel. Verslag van een onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis van de Peel en de rol van de Nederlandse Heidemaatschappij daarin (Nijmegen, 1979).

Knoop, A. en G. Merkelbach, Lieshout door de eeuwen heen (Lieshout, 1983).

Korthals Altes, A. en N.K.C.A. in ’t Veld, Slag in de schaduw: Peel / Maas 1944-45 (Amsterdam, 1981).

Ludwig, R., De waterhuishouding van de Deurnese Peel (Tilburg, 1980).

Maas, T., Geschiedenis van de heerlijkheid Asten (Asten, 1994).

Maas, T., red., Lierop: ’n beeld van een dorp (Lierop, 1989).

Merkelbach, R., red., Historie van Aarle-Rixtel (Aarle-Rixtel, 1966).

Mortel, M. van de, Peellanders (Deurne, 2003).

Mourik, J.M. van, ‘Zandverstuivingen en plaggenlandbouw; het bodemarchief van Tungelroy’ in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 11 (1993) 15-27.

Munckhof, P. van den, ‘Jeneverbessen: levende herinneringen aan armoede en ellende’ in: Natuurhistorisch Maandblad, 80 (1991) 162-170 en 191-195.

Munckhof, P. van den, ‘Waterscheidingen in de Peel’ in: Natuurhistorisch Maandblad, 80 (1991) 42-160.

Nijkamp, M. en H.J.J. Kroon, Het recreatief gebruik van de Groote Peel (Wageningen/Breda, 1989).

Oirschot, A. van, Sterksel, een zaligheid apart. Geschiedenis van het meest merkwaardige dorp van Brabant (Maasbree, 1983).

Oorschot, J.M.P. van, Eindhoven. Een samenleving in verandering (2 dln.; Eindhoven, 1982).

Oudenaren, L. van, Verdroging van de Groote Peel. Een onderzoeknaar de werking van wet- en regelgeving en beleid, ingezet om de verdroging van dit gebied tegen te gaan (Tilburg, 1998).

Ouwerling, H.N., Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden (Helmond, 1974; oorspr. 1933).

Ouwerling, H.N., Uit het verleden van de vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden (Helmond, 1974; oorspr. 1933).

Peters, C., Venhorst en de Peel (Venhorst, 1982).

Peters, C.E.H.M. en P.H.M. Thissen, ‘De Oploose en Boekelse Peel. Landschappelijke differentiatie als resultaat van verschillende vormen van jonge heide-ontginning’ in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 5 (1987) 133-144.

Renes, J., Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg (Leeuwarden/Maastricht, 1999).

Schafrat, A., red., Boekel 650 jaar (Nieuwkuyk, 1963).

Smits, H.L.M., Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a. (Nuenen, 1970).

Spoorenberg, J. en H.A.M. de Wit, red., Eindhoven door de eeuwen (Eindhoven, 1982).

Startnotitie plan Deurnesche Peel / Mariaheide (Roermond, 2002).

Thelen, T., red., D’n Broekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning (Laarbeek, 1998).

Thissen, P.H.M., Heideontginning en modernisering in het bijzonder in drie Brabantse Peelgemeenten, 1850-1940 (Utrecht, 1993).

Trienekens, G., ‘Integrale geschiedenis in wording. Aarle-Rixtel en Wanroij in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw’ in: J.A. van Oudheusden en G. Trienekens, red., Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914 (’s-Hertogenbosch, 1993) 211-313.

Uitert, E. van, ‘Vincent van Gogh, boerenschilder’ in E. van Uitert, red., Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen (Zwolle, 1987) 14-46.

Vaes, M. Door de Peel gegrepen. Tien jaar Nationaal Park De Groote Peel (Ospel, 2003).

Ven, W. van de, ‘Geloof, werk en liefde in Oost-Brabant. Over leef- en ervaringswereld van de Oostbrabantse bevolking’ in: Brabants Heem, 36 (1984) 160-177.

Verberne, M. Van Aderle tot Aarle-Rixtel 1179, 1979 (z.p., 1979).

Verhagen, C., De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding (Someren, 2000).

Verhagen, F.B.A.M., Geldrop. Eonomisch-statistische beschrijving van een industriële plattelandgemeente vanaf het begin der 19e eeuw (Eindhoven, 1946).

Vink, P., Het boek van Asten (Asten, 1982)

Waajen, G.W.A.M., Hydrobiologie van veenputten in de Mariapeel en de Liesselse Peel (Wageningen, 1982).

Wijnen, J., Rondom Peel en Maasvallei. Oude volksverhalen, rijke historie, afwisselende natuur (Ede, 1980).

Wildekamp, R.H., Van Meerselsche Peel tot Groep Geleide Wapens De Peel. De geschiedenis van een vliegveld op de grens van Noord-Brabant en Limburg (’s-Gravenhage, 1994).

Zande, S. van der, e.a., red., Dyt gheyt aen der krycken van Leendt. De geschiedenis van Leende (Asten, 1974).

Literatuur met betrekking tot de Kempen

Aben, J.A.M., ‘Transport en agrarische ontwikkeling. De betekenis van een tramlijn voor de agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel, 1892-1902’ in: Varia Historica Brabantica, X (1981) 131-158.

Adriaenssen, L., Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit. Sociale en ekonomische geschiedenis van een Kempens dorp tussen 1400 en 1800 (Hilvarenbeek, 1987).

Adriaenssen, L., e.a., Esbeek niet van gisteren. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus (Esbeek, 1989).

Bakermans, M., Toekomstperspectieven voor enkele Kempische beekdalen (Nijmegen, z.j.) Geografisch en Planologisch Instituut; Publicatiereeks Milieu en Landschap, nr. 1

Beek, C.A.A. van, Rapport van de Commissie ter bestudering van de wenselijkheid en mogelijkheid van een kanaalverbinding tussen het Wilhelminakanaal en het kanalenstelsel in de Belgische Kempen (Postelkanaal) (’s-Hertogenbosch, 1962).

Beekman, P. Eindhoven. Stadsontwikkeling 1900-1960 (Mierlo, 1982).

Biemans, J. en M. Klein Holkenburg-Huethorst, En de boer hij ploegde voren (Bergeijk, 1986).

Biemans, J. Mozaek van Het Stoom. Zuivelindustrie Bergeijk, 1894-2001 (Bergeijk, 2002).

Bierkens, B., De sigaar uit de Kempen. Heden en verleden van een markante bedrijfstak (Hapert/Eindhoven, 1997).

Biggelaar, J. van den, De Hooge Dorpen. 700 Jaar Vessem – Wintelre – Knegsel (Hapert/Eindhoven, 1993).

Bijsterveld, A.J.A. en J.M. Goris, Bier, wijn en jenever in de Kempen (Roosendaal, 2002).

Bogaert, A., e.a, red., Ach Lieve Tijd. De boeiende historie van Eindhoven en de Eindhovenaren (Zwolle, 1990/1992).

Bont, A.P. de, Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d’ Oerse taol (3 dln.; Assen, 1958).

Boterenbrood, H. Weverij De Ploeg (Rotterdam, 1989).

Bots, J.J.W.M. en H.E.M. Melotte, Van Wedert tot Valkenswaard. Een historiebeschrijving van Valkenswaard in twee delen (Valkenswaard, 1977).

Bots, J.J.W.M., Valkenswaard: momenten uit heden en verleden (Hapert, 1987).

Brink, G. van den, ‘De arbeid is alles, de mensch niets… Aard en ontwikkeling van het boerenbedrijf in de Kempen 1800-1900’ in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17 (1991) 50-72.

Coenen, J., e.a., Een Heilig Huisken. De Heilig Kruiskapel te Luyksgestel (Luyksgestel, 1987).

Coenen, J., Mie Peels en de Aalsterhut (Hapert, 1985).

Coenen, J., Te Best wart. De geschiedenis van Best en zijn vroegere grondgebied (Best, 2000).

Dams, A., F.J.P. Huijbregts en J. Spoorenberg, Drie Zaligheden. Eersel, Duizel en Steensel: een bijdrage tot haar geschiedenis (Hapert, 1989).

De landelijke bouwkunst in de Kempen (Turnhout/Waalre, 1986).

Eijndhoven, J.W.J. van, ‘Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1930’ in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 7 (1990) 143-177.

Franken, H., e.a., Kroniek van de Kempen (20 delen; Hapert/Eindhoven, 1982/2001).

Gelder, W. van, Grenzeloze Kempen in beeld (Hasselt, 1982).

Gerwen, Ch. van, De Heilige Kempen. Cultuur en kunst uit de Nederlandse en Belgische Kempen (Valkenswaard, 1992).

Gisbergen, J. van, Myrtha. Een blik in het verleden van Hooge Mierde (Hooge Mierde, 1982).

Heijden, C. van der, ‘Chroniqueurs van de Kempen. Twee eeuwen geschiedschrijving over de Kempen en de plaats daarin van twintig delen Kroniek van de Kempen’ in: H. Franken, e.a.,

Kroniek van de Kempen. Register 1 – 20 (Eindhoven, 2001) 49-73.

Heijden, C.G.W.P. van der en G.W.J. Rooijakkers, ‘Agrarische cultuur in de Kempen: Bladel 1880-1900. Bronnenintegratie als sleutel tot endogene evoluties’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17 (1991) 1-27.

Heijden, C. van der en G. Rooijakkers, Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra (Eindhoven, 1993).

Heijden, C.G.W.P. van der, Schrandere boeren en schriele bestuurders. Bevolking en bestaan in een Kempische platelandsgemeente; Hooge en Lage Mierde, 1810-1940 (Tilburg, 1996).

Heijden, H.J.A.C.M. van der, Groot geweld in kleine dorpen. Een onderzoek naar de plunderingen van een aantal dorpen in het kwartier van Kempenland tijdens de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successie-oorlog (Hapert, 1983).

Houten, J. van, Aalst-Waalre aan de spoorlijn: het Bels Lijntje (Waalre, 1999).

Jacobs, W. en W.C.M. van Oosterhout, Van Deusone naar Diessen (Diessen, 1996).

Jakob Smits, de mystieker van de Kempen (1855-1928) (Valkenswaard, 1981).

Kakebeeke, A.D en H. Mandos, De Acht Zaligheden: oude kern van De Kempen (Oisterwijk, 1971).

Kappelhof, A.C.M., De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) (Tilburg, 1986).

Kappelhof, A.C.M., e.a., Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Règime (Hapert, 1981).

Kemenade, K. van, ‘De ploeg door de heide’ in: Esbeek niet van gisteren. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. parochie H. Adrianus Esbeek (Esbeek, 1989) 225-234.

Kemenade, K. van, ‘Met de stoomtram naar Esbeek’ in: Esbeek niet van gisteren. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. parochie H. Adrianus Esbeek (Esbeek, 1989) 246-257.

Kluijtmans, J. en J. Naaijkens, Het dorp van onze jeugd (Hilvarenbeek, 1999).

Knippenberg, W.H.T., e.a., De Teuten. Buitengaanders in de Kempen; een verzameling losse bijdragen (Eindhoven, 1974).

Mekking, P. en J.A. van den Hurk, Boswachterij De Kempen: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid (Wageningen, 1965).

Meurkens, P., Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland: de dynamiek van de Brabantse plattelands-samenleving (Bergeijk, 1985).

Meurkens, P., De wereld van schoolmeester Panken. Een portret van het Oude Kempenland in de negentiende eeuw (Zaltbommel, 2004).

Meurkens, P., red., De dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieband van een Brabantse schoolmeester; vierde band, 1880-1888 (Eindhoven, z.j.).

Meurkens, P.C.G., ‘Kinderrijk en katholiek. De stijging van de huwelijksvruchtbaarheid in het Kempenland, 1840-1920’ in: G.J.M. van den Brink, e.a., red., Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920 (’s-Hertogenbosch, 1989) 117-130.

Mol, H., ‘Gemeente Reusel’ in: Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de landbouwcommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 18 September 1886, no. 28 (’s-Gravenhage, 1890), deel III, hoofdstuk LXXVI.

Molemans, J., ‘De Kempische gemeente’, in: Brabants Heem, 38 (1986) 77-94.

Mourik, J.M. van en J.H.F. Bloemers, Landschap in beweging. Ontwikkeling en bewoning van een stuifzandgebied in de Kempen (Amsterdam, 1988).

Mourik, J.M. van, red., Landschap in beweging. Ontwikkeling en bewoning van een stuifzandgebied in de Kempen (Utrecht, 1988) [Nederlandse Geografische Studies 74).

Nooteboom, U., Jeugd in de Kempen (z.pl., 1983).

Panken, P.N. en A.F.O. Van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik (’s -Hertogenbosch, 1902).

Roymans, F., Kempische verhalen. Een serie deels geromantiseerde verhalen over de Kempen en zijn bewoners in vroegere tijden (Bladel, 1997).

Roymans, N., De Negende Zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden (Bladel, 1975).

Ruhe, H.A.M., Het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw (Zaltbommel, 1980).

Schellekens, S., 100 Jaar Boerenbond, 1996. Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel (Hooge Mierde, 1996).

Spapens, P. en A. van Oirschot, Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 1830-1970 (Hapert, 1988).

Spoorenberg, J., e.a. (red), Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel (Hapert 1989).

Strijbos, H., Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland (’s-Hertogenbosch, 1995).

Strijbosch, H. en M. Hurkmans, Dichter bij de zaligheden. Een verkenning van enkele gothische kerken en torens in de Kempen (z.pl., 1979).

Vanhaute, E., Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen (Brussel, 1992).

Vera, H., ‘Steenovens’ in: Campinia, 15 (1985) 105-119.

Veraghtert, K., e.a., Industrialisatie van de Kempen (Turnhout, 2000).

Vercauteren, F.E.M., De aanleg van de straatweg Best-Lommel als deel van de verbinding ’s-Hertogenbosch-Luik (1745-1818) (Nijmegen, 1958).

Voort, D. van de, Veertien-Achttien. De geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog (Reusel, 1990).

Welvaarts, T., Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven van Postels abdij (Eindhoven, 1890).

Wezel, M. van, Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers in de Kempen (Tilburg, 1999).

Zoetmulder, S.H.A.M., Waalre en Aalst in het verleden (2 dln.; Waalre, 1983/1984).